Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.nakedtruth.pl
Sprzedającym jest firma
Naked Truth Gabriela Droździel z siedzibą w Łodzi, ul. Orla 23/35, 90-317 Łódź,
zarejestrowana pod numerem NIP: 7252316700, Regon: 521256035.
 
Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
korzystając z adresu poczty elektronicznej: contact@nakedtruth.pl
 
 • 1. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 
Klient (Zamawiający) – osoba fizyczna, osoba prawna, przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
Przedsiębiorca - Rozumie się przez to Klientów sklepu, którzy nie są Konsumentami oraz nie są osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 
 
Przedsiębiorca na prawach konsumenta - Osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 
Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 
Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 
Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 
Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 
Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 
 
 
 • 2. Zasady ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.nakedtruth.pl
 
Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 
Sklep internetowy www.nakedtruth.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 
Wszystkie towary oferowane w sklepie www.nakedtruth.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 
W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 
Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 
 • 3. Składanie zamówień
 
Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 
Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
 
Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 
Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 
W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 
Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularze. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 
W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 
Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 
Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 
Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub momentem dokonania płatności za zamówiony towar w przypadku wyboru Shopify Payments lub Przelewy24. W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 
 • 4. Koszty i termin wysyłki
Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 
Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 
Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „przelew tradycyjny” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 
Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w zakładkę DOSTAWA na karcie każdego produktu. Koszty odprawy celnej pokrywa Klient (dotyczy wysyłki poza UE).
 
 • 5. Płatności
 
Na każdy sprzedany towar wystawiamy rachunek. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem Shopify Payments, Przelewy 24 lub przelewem na konto bankowe sklepu. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 
 • 6. Odstąpienie od umowy/Wymiana
 
Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia dostarczenia rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail Sprzedającego: contact@nakedtruth.pl lub wypełnienie formularza zwrotu w formularzu Google: https://forms.gle/uBARWzDgCjUfLqP46
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie po podaniu przez Sprzedającego adresu, na który ma być odesłany produkt, nie później niż w terminie 14 dni licząc od daty odstąpienia od umowy. Produkt musi być w stanie nienaruszonym, nie może nosić śladów używania oraz nie może być pozbawiony naklejki higienicznej w kroku majtek.
Artykuł 16 lit. e) dyrektywy „CRD” stanowi, że konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli zapieczętowane towary nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę i zostały rozpakowane (pozbawione zabezpieczenia – „rozpieczętowane”) po dostawie.
W odniesieniu do bielizny, sytuacja określona w art. 16 lit. e) ma zastosowanie do bielizny, wtedy, gdy przedmiot posiada plombę (naklejkę) higieniczną.
Zwracany towar jest przesyłany na koszt Kupującego w odpowiednio zabezpieczonym opakowaniu.
Zwrotom nie podlegają produkty wykonywane pod indywidualne wymiary klienta. Nie przyjmowane są nierejestrowane przesyłki odsyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, ani przesyłki za pobraniem.
Zwrot środków pieniężnych następuje nie później niż do 14 dni od dnia otrzymania zwracanego produktu.
Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu produktu w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do Sprzedającego produktu niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania, lub z odklejoną naklejką higieniczną.
 
Istnieje także możliwość wymiany zakupionych produktów na inne (np. gdy rozmiar jest nieodpowiedni). W tym celu proszę o wysłanie wiadomości e-mail na adres: contact@nakedtruth.pl. Wymiana możliwa jest w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu, który ma być wymieniony. Produkt musi być w stanie nienaruszonym, nie może nosić śladów używania i musi mieć naklejoną naklejkę higieniczną. Koszt odesłania produktu do Sprzedającego (na adres podany w wiadomości e-mail) ponosi Klient.
 
 • 7. Procedura reklamacji
 
Produkty posiadają gwarancję producenta/ sprzedawcy, obowiązującą na terenie całego świata.
 
Reklamacje należy składać na adres e-mail Sprzedającego: contact@nakedtruth.pl
 
Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany produkt wraz z wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (zgłoszenie może być przesłane mailowo).
 
Reklamowany towar należy wysłać przesyłką rejestrowaną na adres podany przez Sprzedającego w wiadomości e-mail. Koszt wysyłki ponosi kupujący, w przypadku rozpatrzenia reklamacji pozytywnie koszt przesyłki zostaje zwrócony kupującemu.
 
Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 
Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 
Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem na adres e-mail: contact@nakedtruth.pl
 
Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługuje konsumentom, stosuje się je także odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 
 
 
 • 8. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 
Administratorem Baz Danych Osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.
 
Dane osobowe, teleadresowe, adres-mail i numer telefonu wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta i podmiotom odpowiedzialnym za realizację płatności. Dane osobowe wykorzystywane są także w celu wysyłki newslettera, co oznacza, że mogą być także wykorzystywane przed podwykonawców oferujących taką usługę. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania lub usunięcia. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 
Klienci posiadający konto w Sklepie Internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
 
Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedającego na adres: contact@nakedtruth.pl.
 
Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 
Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedającego drugiej stronie treści zawieranej umowy:
 
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
 
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
 
Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedającego oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 
Polityka ochrony prywatności Serwisu zawarta jest w Załączniku ,,Polityka Prywatności” do niniejszego Regulaminu i stanowi jego część. Użytkownik wyrażając zgodę na warunki niniejszego Regulaminu, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki Administrator traktuje dane przekazane w ramach tej polityki. Sprzedający nie użyje danych w żadnym innym celu. Ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.
 
 
 • 9. Zmiana Regulaminu
 
 
Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 
Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 
Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 
Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 
 
 • 10. Postanowienia końcowe
 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 
Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 
Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 
 
ZAŁĄCZNIK 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
 • 1. Postanowienia ogólne:
 
1.1. Firma Naked Truth Gabriela Droździel pełni rolę administratora w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej nazywane "RODO") w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.
 
 • 2. Przetwarzanie danych oraz jego zakres:
 
Przez przetwarzanie danych rozumie się czynności i operacje wykonywane na danych Użytkowników, w tym przechowywanie, czy analizowanie na potrzeby usług Serwisu.
 
2.1. Rejestracja Konta – utworzenie Konta może wymagać podania przez Użytkownika następujących danych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, login.
 
2.2. Zawieranie transakcji – Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu umożliwienia Kupującemu złożenie zamówienia przez Serwis oraz komunikowanie się Sprzedającego i Kupującego.
 
2.3. Obsługa klienta – Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi klienta Serwisu. Dane mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji i mogą być uzupełnione o dane osobowe z Konta Użytkownika.
 
2.4. Przetwarzanie danych przez stronę WWW – gdy jest to konieczne do świadczenia usług Użytkownikowi lub stanowi uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich, Administrator jest uprawniony do przetwarzania takich danych jak: adres IP Użytkownika, lokalizacja, czas dostępu do Serwisu, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link), parametry oprogramowania i sprzętu Użytkownika, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i systemów. Przetwarzanie powyższych informacji następuje podczas korzystania ze strony Serwisu, aplikacji Serwisu oraz usług podmiotów zewnętrznych.
 
2.5. Konkursy i wyzwania – Administrator może przetwarzać dane w celu przeprowadzenia konkursu lub wyzwania oraz wyłonienia jego zwycięzców.
 
2.6. Newsletter - jeżeli Użytkownik wyraża chęć zapisania się do newslettera, zobligowany jest do przekazania Administratorowi adresu e-mail za pośrednictwem formularza zapisu lub wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera podczas procesu składania zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że Użytkownik wcześniej zrezygnuje z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie jego danych z bazy. W każdej chwili można sprostować dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Użytkownikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 
Dane Użytkownika mogą być przetwarzane przez podwykonawców Sprzedającego, czyli podmioty, z których usług korzysta przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na rzecz Użytkownika usług.
 
 
 • 3. Cel przetwarzania danych:
 
Dane osobowe, teleadresowe, adresy e-mail i numery telefonów Użytkowników na mocy regulacji związanych z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych - RODO, przetwarzane są przez Administratora w celu umożliwienia korzystania Użytkownikom z Serwisu, w tym w szczególności wykonywania wymienionych czynności:
 
- zakładanie i zarządzanie Kontem lub Kontami Użytkownika,
 
- umożliwienie pełnego korzystania z Serwisu, w tym dokonywania transakcji,
 
- zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych,
 
- kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon,
 
- przeprowadzanie badań i analiz Serwisu między innymi pod kątem funkcjonowania platformy, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
 
- zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
 
- realizacja umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi Użytkownikami w Serwisie,
 
- obsługa reklamacji Użytkowników,
 
- prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich, wysyłka newslettera,
 
- obsługa próśb Użytkowników,
 
- organizacja programów lojalnościowych, konkursów, wyzwań oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział,
 
- wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych,
 
- zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji w Serwisie, windykacja należności,
 
- prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 
- statystycznych, księgowych, archiwizacyjnych, zapewnienie rozliczalności.
 
 • 4. Udostępnianie danych
 
4.1. Administrator, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika, może udostępniać dane osobowe Użytkowników innym serwisom internetowym prowadzonym przez Administratora.
 
4.2. W przypadku restrukturyzacji, sprzedaży/przeniesienia majątku częściowo lub w całości na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na nowego właściciela w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usług Serwisu.
 
4.3. Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem:
 
- potrzeby udostępnienia informacji nt Użytkownika organom publicznym, w walce z oszustwami i nadużyciami, postępowaniami związanymi z naruszeniem prawa i zwalczaniu naruszeń Regulaminu.
 
- podmiotów współpracujących takich jak np.: dostawcy usług analitycznych, przechowywania danych, retargetingu, sieci afiliacyjnych, operatorzy logistyczni oraz systemu mailingowego. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych w swoim imieniu, a wyłącznie na potrzeby Administratora i Serwisu.
 
4.4. Administrator może udostępniać podmiotom trzecim dane w formie zanonimizowanej, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników, a służą poprawie wyświetlanej treści w Serwisie, dopasowaniu reklam oraz dotarciu do Użytkowników poza Serwisem.
 
4.5 Sprzedający, po uzyskaniu od Administratora danych Kupującego, jest zobowiązany spełnić wobec Kupującego wszelkie obowiązki wynikające z tego rozporządzenia i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień Rozporządzenia.
 
 • 5. Uprawnienia Użytkowników
 
5.1. Każdy Użytkownik ma prawo do:
 
- dostępu do swoich danych osobowych – Użytkownik może wystąpić do Administratora o przekazanie katalogu przetwarzanych danych osobowych na swój temat,
 
- sprzeciwu odnośnie profilowania danych – Użytkownik może wystąpić do Administratora o wyłączenie profilowania (personalizacji) oferty Serwisu oraz związanych z tym działań marketingowych,
 
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
W przypadku skorzystania z prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, zostanie udzielona informacja o działaniach podjętych w związku z żądaniem Użytkownika. Realizacja żądania przeniesienia danych jest wolna od opłat jednak zgodnie z postanowieniami RODO Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości za dostarczenie danych osobie, której dane dotyczą lub odmówić realizacji uprawnienia w przypadku:
 
- żądania kolejnej kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
 
- żądania ewidentnie nieuzasadnionego,
 
- żądania nadmiernego, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter.
 
Wysokość naliczonej opłaty, o której mowa powyżej będzie ustalana indywidualnie, będzie rozsądna oraz jej wysokość będzie uwzględniać administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań jakie musiał ponieść Administrator.
 
5.2. Podanie danych przez Użytkownika jest wymogiem umownym. W przypadku nie podania wymaganych danych osobowych przez Użytkownika, wybrane funkcjonalności Serwisu mogą być niedostępne dla Użytkownika (np.: możliwość rejestracji, składania zamówień, kontaktu z innymi Użytkownikami).
 
5.3. Użytkownik może skontaktować się z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych przez Administratora drogą elektroniczną pod adresem e-mail: contact@nakedtruth.pl
 
 • 6. Bezpieczeństwo danych:
 
Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Komunikacja odbywająca się pomiędzy Serwisem i Użytkownikami jest zabezpieczona protokołem szyfrującym SSL na stronach zawierających dane osobowe.
 
 • 7. Inne
 
7.1 Administrator zobowiązuje się przechowywać powierzone dane osobowe Użytkowników do czasu odwołania przez nich zgody lub zgłoszenia sprzeciwu, a po odwołaniu zgody - przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.