Polityka Prywatności

  • 1. Postanowienia ogólne:
 
1.1. Firma Naked Truth Gabriela Droździel pełni rolę administratora w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej nazywane "RODO") w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.
 
  • 2. Przetwarzanie danych oraz jego zakres:
 
Przez przetwarzanie danych rozumie się czynności i operacje wykonywane na danych Użytkowników, w tym przechowywanie, czy analizowanie na potrzeby usług Serwisu.
 
2.1. Rejestracja Konta – utworzenie Konta może wymagać podania przez Użytkownika następujących danych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, login.
 
2.2. Zawieranie transakcji – Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu umożliwienia Kupującemu złożenie zamówienia przez Serwis oraz komunikowanie się Sprzedającego i Kupującego.
 
2.3. Obsługa klienta – Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi klienta Serwisu. Dane mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji i mogą być uzupełnione o dane osobowe z Konta Użytkownika.
 
2.4. Przetwarzanie danych przez stronę WWW – gdy jest to konieczne do świadczenia usług Użytkownikowi lub stanowi uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich, Administrator jest uprawniony do przetwarzania takich danych jak: adres IP Użytkownika, lokalizacja, czas dostępu do Serwisu, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link), parametry oprogramowania i sprzętu Użytkownika, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i systemów. Przetwarzanie powyższych informacji następuje podczas korzystania ze strony Serwisu, aplikacji Serwisu oraz usług podmiotów zewnętrznych.
 
2.5. Konkursy i wyzwania – Administrator może przetwarzać dane w celu przeprowadzenia konkursu lub wyzwania oraz wyłonienia jego zwycięzców.
 
2.6. Newsletter - jeżeli Użytkownik wyraża chęć zapisania się do newslettera, zobligowany jest do przekazania Administratorowi adresu e-mail za pośrednictwem formularza zapisu lub wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera podczas procesu składania zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że Użytkownik wcześniej zrezygnuje z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie jego danych z bazy. W każdej chwili można sprostować dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Użytkownikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 
Dane Użytkownika mogą być przetwarzane przez podwykonawców Sprzedającego, czyli podmioty, z których usług korzysta przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na rzecz Użytkownika usług.
 
 
  • 3. Cel przetwarzania danych:
 
Dane osobowe, teleadresowe, adresy e-mail i numery telefonów Użytkowników na mocy regulacji związanych z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych - RODO, przetwarzane są przez Administratora w celu umożliwienia korzystania Użytkownikom z Serwisu, w tym w szczególności wykonywania wymienionych czynności:
 
- zakładanie i zarządzanie Kontem lub Kontami Użytkownika,
 
- umożliwienie pełnego korzystania z Serwisu, w tym dokonywania transakcji,
 
- zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych,
 
- kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon,
 
- przeprowadzanie badań i analiz Serwisu między innymi pod kątem funkcjonowania platformy, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
 
- zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
 
- realizacja umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi Użytkownikami w Serwisie,
 
- obsługa reklamacji Użytkowników,
 
- prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich, wysyłka newslettera,
 
- obsługa próśb Użytkowników,
 
- organizacja programów lojalnościowych, konkursów, wyzwań oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział,
 
- wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych,
 
- zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji w Serwisie, windykacja należności,
 
- prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 
- statystycznych, księgowych, archiwizacyjnych, zapewnienie rozliczalności.
 
  • 4. Udostępnianie danych
 
4.1. Administrator, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika, może udostępniać dane osobowe Użytkowników innym serwisom internetowym prowadzonym przez Administratora.
 
4.2. W przypadku restrukturyzacji, sprzedaży/przeniesienia majątku częściowo lub w całości na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na nowego właściciela w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usług Serwisu.
 
4.3. Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem:
 
- potrzeby udostępnienia informacji nt Użytkownika organom publicznym, w walce z oszustwami i nadużyciami, postępowaniami związanymi z naruszeniem prawa i zwalczaniu naruszeń Regulaminu.
 
- podmiotów współpracujących takich jak np.: dostawcy usług analitycznych, przechowywania danych, retargetingu, sieci afiliacyjnych, operatorzy logistyczni oraz systemu mailingowego. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych w swoim imieniu, a wyłącznie na potrzeby Administratora i Serwisu.
 
4.4. Administrator może udostępniać podmiotom trzecim dane w formie zanonimizowanej, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników, a służą poprawie wyświetlanej treści w Serwisie, dopasowaniu reklam oraz dotarciu do Użytkowników poza Serwisem.
 
4.5 Sprzedający, po uzyskaniu od Administratora danych Kupującego, jest zobowiązany spełnić wobec Kupującego wszelkie obowiązki wynikające z tego rozporządzenia i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień Rozporządzenia.
 
  • 5. Uprawnienia Użytkowników
 
5.1. Każdy Użytkownik ma prawo do:
 
- dostępu do swoich danych osobowych – Użytkownik może wystąpić do Administratora o przekazanie katalogu przetwarzanych danych osobowych na swój temat,
 
- sprzeciwu odnośnie profilowania danych – Użytkownik może wystąpić do Administratora o wyłączenie profilowania (personalizacji) oferty Serwisu oraz związanych z tym działań marketingowych,
 
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
W przypadku skorzystania z prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, zostanie udzielona informacja o działaniach podjętych w związku z żądaniem Użytkownika. Realizacja żądania przeniesienia danych jest wolna od opłat jednak zgodnie z postanowieniami RODO Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości za dostarczenie danych osobie, której dane dotyczą lub odmówić realizacji uprawnienia w przypadku:
 
- żądania kolejnej kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
 
- żądania ewidentnie nieuzasadnionego,
 
- żądania nadmiernego, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter.
 
Wysokość naliczonej opłaty, o której mowa powyżej będzie ustalana indywidualnie, będzie rozsądna oraz jej wysokość będzie uwzględniać administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań jakie musiał ponieść Administrator.
 
5.2. Podanie danych przez Użytkownika jest wymogiem umownym. W przypadku nie podania wymaganych danych osobowych przez Użytkownika, wybrane funkcjonalności Serwisu mogą być niedostępne dla Użytkownika (np.: możliwość rejestracji, składania zamówień, kontaktu z innymi Użytkownikami).
 
5.3. Użytkownik może skontaktować się z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych przez Administratora drogą elektroniczną pod adresem e-mail: contact@nakedtruth.pl
 
  • 6. Bezpieczeństwo danych:
 
Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Komunikacja odbywająca się pomiędzy Serwisem i Użytkownikami jest zabezpieczona protokołem szyfrującym SSL na stronach zawierających dane osobowe.
 
  • 7. Inne
 
7.1 Administrator zobowiązuje się przechowywać powierzone dane osobowe Użytkowników do czasu odwołania przez nich zgody lub zgłoszenia sprzeciwu, a po odwołaniu zgody - przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.